Viziunea dezvoltării urbane

Ce înțelegem prin dezvoltare economică?

Dezvoltarea se referă la OM. Esența dezvoltării economice stă în îmbunătățirea calității vieții și a nivelului de trai al populației. Din punct de vedere economic, omul luptă cu sărăcia (cu lipsurile), sens în care, dezvoltarea este efectul acțiunilor de combatere a sărăciei. În societate, omul, sub toate aspectele sale, îşi cucereşte demnitatea şi devenirea, tinde spre a crea, a alege, a decide, a fi responsabil, a fi liber.

Ce înseamnă dezvoltare urbană integrată?

Dezvoltarea urbană integrată urmărește armonizarea intereselor de îmbunătățire pe termen lung a condițiilor economice, sociale și de mediu, cu interesele de conservare a identității și culturii locale. În consecinţă, trebuie combinate măsuri privind revitalizarea fizică a zonelor urbane, cu măsuri care promovează educaţia, identitatea locală, dezvoltarea economică şi protecţia mediului. Succesul acestor măsuri este asigurat prin formarea unor parteneriate stabile care să implice cetăţenii, mediul de afaceri și instituțiile publice.

Politicile europene în domeniul dezvoltării urbane promovează strategii pentru:

Îmbunătăţirea mediului urban, inclusiv regenerarea terenurilor industriale abandonate şi reducerea poluării aerului
Promovarea mobilităţii urbane durabile, precum şi a incluziunii sociale prin sprijinirea regenerării fizice, economice şi sociale a zonelor urbane defavorizate
Atragerea inovației și a progresului tehnologic la nivelul economiilor locale, prin intermediul clusterelor de inovare, parcurilor tehnologice și incubatoarelor de afaceri
Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
Promovarea investițiilor în educație și formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățarea pe tot parcursul vieții
Creșterea gradului de școlarizare și îmbunătățirea calității educației
Reducerea șomajului, îmbunătățirea condițiilor de muncă și dezvoltarea competențelor, aptitudinilor, spiritului antreprenorial
Creșterea mobilității urbane și accesibilității la infrastructura de transport și de energie
Creșterea competitivității IMM-urilor și promovarea internaționalizării afacerilor
Reducerea impactului asupra mediului și utilizarea eficientă a resurselor naturale
Stimularea cercetării și inovării în domeniile de specializare inteligentă

PRIORITAR

Prioritatea absolută a viitoarelor politici este de a investi în OAMENI, atât în domeniul educației și al formării profesionale, cât și în domeniul sănătății, al egalității și al incluziunii sociale.

MODEL DE DEZVOLTARE

Dezvoltarea Municipiului Fălticeni trebuie să urmeze un model propriu, bazat pe competențele locale și pe potențialul intern. Competențele locale și potențialul intern trebuie să reprezinte o sursă de avantaj competitiv, cu efecte concrete în îmbunătățirea calității vieții și a bunăstării.